Ангел Хранител/River Road

“Find one lousy body in your aunt’s fireplace and the first thing you know everyone is talking.”

Често съм се питала какво ли е да си имаш ангел хранител. Дали този ангел е от онези, които сме виждали по филмите и чували за тях в религията или е обикновен човек.

Луси е момиче, което прекарва лятната си ваканция при леля си Сара в калифорнийското градче Самър Ривър. На купон у местния красавец Тристън тя намира своя ангел хранител Мейсън. На следващия ден Тристън изчезва безследно. Трупът му не е намерен, а из градчето се носят слухове, че е станал жертва на провалена сделка с дрога.

Тринайсет години по-късно Луси се връща в Самър Ривър за погребението на леля си, неподозирайки, че се намира в огромна опасност.

Макар и първоначално да бях скептично настроена реших да дам шанс на книгата. Прочетох я на един дъх, но все още не знам дали успя да остави каквато и да е следа от себе си. Хареса ми това, че не беше от типичните романтични истории. Опасността, която дебнеше някак си успя да ме държи в напрежение до края. Подозирах всеки. Всяка една жена, всеки един мъж… дори децата и камъните започнаха да ми се струват съмнителни.

Има и добри и лоши отзиви за книгата. Лично аз съм със смесени чувства. По скалата от 1 до 10 й давам 6.


I’ve often wondered what it is to have your guardian angel. Whether this angel is one of those we’ve seen in the movies and heard about them in religion or an ordinary person.

Lucy is a girl who spends her summer vacation with her aunt Sarah in California Summer River town. A party at the local beauty Tristan she is finds her guardian angel Mason. The next day, Tristan disappears without a trace. His body isn’t found, and around town there are rumors that he is a victim of a failed drug deal.

Thirteen years later, Lucy returns to Summer River for the funeral of her aunt, unaware that she is in danger.

Although initially I was skeptical, I decided to give a chance to the book. I read it in one breath, but still do not know if it succeeded to leave any trace of itself. I liked that it was not a typical romance. The danger that lurked somehow managed to keep me in suspense until the end. I suspected everyone. Every woman, every man … even children and the stones began to seem to me dubious.
There are good and bad reviews about the book. Personally, I have mixed feelings. From the scale 1 of 10 I give her 6.


Как бихте реагирали ако намерите в камината на леля си или родителите Ви труп?

How would you react if you find in the fireplace of your aunt or your parents corpse?

Advertisements

One Comment Add yours

  1. ali shah says:

    Thanks

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s